чөлөөт бүсэд татварын ямар ямар хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үйлчлэх вэ?