хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаар тодруулга өгнө үү?