Хилийн чанадаас чөлөөт бүсэд оруулсан гадаадын барааг гаалийн бүрдүүлэлтийн ямар горим байршуулах боломжтой бэ?